International Conference on Topology and Physics
--- In Memory of Xiao-Song Lin

July 27-31, 2007
Chern Institute of Mathematics, Nankai University , Tianjin
Advisory Committee:

Michael Freedman (Microsoft)

  Mo-lin Ge (Chern Institute)
  Boju Jiang (Beijing University)
  Vaughan Jones (Berkeley)
  Joan Birman (Columbia Univ)

Orgnization Committee: Zheng-xu He (Chinese Academy of Science)
  Feng Luo (Rutgers)
Shicheng Wang (Beijing University)
Zhenghan Wang (Microsoft, zhenghwamicrosoft.com )
Weiping Zhang (Chern Institute)


Contact: Ms. Hongqin Li ( lihongqinnankai.edu.cn )
 

Tel : +86 22 2350 8228
Fax :
+86 22 2350 1532

Add: Chern Institute of Mathematics,Nankai University
ĦĦĦĦTianjin 300071, PR China