Welcome remarks of Weiping Zhang
Opening remarks of Boju Jiang
Kevin Lin on behalf of the family
Kevin Lin on behalf of the family
Z Wang on Lin's math works
HuaiDong Cao
HuaiDong Cao
ShiCheng Wang
ShiCheng Wang
Chenspo Yue
Yizhi Huang
Yizhi Huang
Dror Bar-natan
Dror Bar-natan
Dror Bar-natan
Boju Jiang
Kefeng Liu
Louis Kauffman ( UIC , USA )
Hao Zheng ( Zhongshan Univ. , China )
Hao Zheng ( Zhongshan Univ. , China )
Molin Ge (Chern Institute, China )
Molin Ge (Chern Institute, China )
Gyo Taek Jin
Weiping Li
Weiping Li
Dylan Thurston
Dylan Thurston
Weiping Zhang
Weiping Zhang
Weiping Zhang
Ruigfeng Qiu
Xiaobo Liu
Xiaobo Liu
photos_I
photos_II
photos_III