Group Photo
Yiming Long
Akio Kawauchi
Ki Hyoung Ko
Boju Jiang
Yinghua Ai
Hao Zheng
Shin Satoh
Teahee Kim
Yongju Bae
Fengling Li
Ayako Ido
Boju Jiang & Yiming Long
Byung Hee An
Fengling Li
Henchul Park
Kanji Morimoto
Takuji Nakamura
Teruhisa Kadokami
Toshifumi Tanaka
Yasutaka Nakanishi
Zhixiong Tao
Jinseok Cho
Youngsik Huh
In Dae Jong
Jan.25, 2010