International conference on Tensor, Matrix and their applications
Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin, China,

May 20- 24, 2016


Meeting Time:  May 21- 24, 2016
Place:  Chern Institute, Nankai University, Tianjin, China

Registration time: 10:00-20:00, May 20, 2016
Place: Jiayuan Hotel (Guest House of Chern Institute)

Nankai University
Weijin Road, Tianjin
Jiayuan Hotel Tel.: +86 22 2350 8089

Some useful information:

  1. . Options of traveling to Nankai University
  2. . PDF Bilingual notes for taxi drivers
  3. . PDF some useful statements in Chinese

Organization  Committee
Chairman:
Liqun Qi
Members:
Yimin Wei
Qingzhi Yang

Academic Committee
Chaimen:
Richard Brualdi and Kungching Chang
Members:
Avi Berman
An Chang
Yuhong Dai
Lieven De Lathauwer
Shmuel Friedland
Seetharama Gowda
Zhenghai Huang
Chi Kwong Li
Wen Li
Lek-Heng Lim
Michael Ng
Vlado Nikiforov
Jiayu Shao
Qingwen Wang
Naihua Xiu
Zhongben Xu
  
 Invited Participants
Invited Participants
1. Hirotachi Abo (USA)
2. Minru Bai (Hunan)
3. Kim Batselier (Hong Kong)
4. Avi Berman (Israel)
5. Richard Brualdi (USA)(Academic Committee Chairman)
6. Changjiang Bu (Heilongjiang)
7. An Chang (Fujian)
8. Kungching Chang (Beijing)(Academic Committee Chairman)
9. Yannan Chen (Henan)
10. Zhibing Chen (Guangdong)
11. Zhongming Chen (Hong Kong)
12. Man Duen Choi (Canada)
13. Eric Chu (Australia)
14. Moody Chu (USA)
15. Chunfeng Cui (Beijing)
16. Lubin Cui (Henan)
17. Geir Dahl (Norway)
18. Lieven De Lathauwer (Belgium)
19. Weiyang Ding (Shanghai)
20. Jinyan Fan (Shanghai)
21. Shmuel Friedland (USA)
22. Stephane Gaubert (France)
23. David Gleich (USA)
24. Seetharama Gowda (USA)
25. Chunlin Hao (Beijing)
26. Deren Han (Jiangsu)
27. Lixing Han (USA)
28. Shenglong Hu (Tianjin)
29. Zhenghai Huang (Tianjin)
30. Bo Jiang (Shanghai)
31. Xiaoqing Jin (Macau)
32. Xu Kong (Shandong)
33. Jean-Bernard Lasserre (France)
34. Chaoqian Li (Yunnan)
35. Donghui Li (Guangdong)
36. Wen Li (Guangdong)
37. Yaotang Li (Yunnan)
38. Lek-Heng Lim (USA)
39. Wenwei Lin (Taiwan)
40. Chen Ling (Zhejiang)
41. Linyuan Lu (USA)
42. Ziyan Luo (Beijing)
43. Shiqian Ma (Hong Kong)
44. Michael Ng (Hong Kong)
45. Guyan Ni (Hunan)
46. Qin Ni (Jiangsu)
47. Jianyu Pan (Shanghai)
48. Liqun Qi (HongKong) (Organizing Committee Chairman)
49. Bruce Reznick (USA)
50. Jiayu Shao (Shanghai)
51. Yisheng Song (Henan)
52. Defeng Sun (Singapore)
53. Jiyuan Tao (USA)
54. Eugene Tyrtyshnikov (Russia)
55. Qingwen Wang (Shanghai)
56. Gang Wang (Shandong)
57. Yiju Wang (Shandong)
58. Yimin Wei (Shanghai) (Organizing Committee Member)
59. Zhewen Wen (Beijing)
60. Yaokun Wu (Shanghai)
61. Naihua Xiu (Beijing)
62. Changqing Xu (Jiangsu)
63. Hong Yan (Hong Kong)
64. Qingzhi Yang (Tianjin) (Organizing Committee Member)
65. Yuning Yang (Belgium)
66. ke Ye (USA)
67. Junfeng Yin (Shanghai)
68. Gaohang Yu (Jiangxi)
69. Pingzhi Yuan (Guangdong)
70. Guofeng Zhang (Hong Kong)
71. Liping Zhang (Beijing)
72. Xiaodong Zhang (Shanghai)
73. Tan Zhang (USA)
74. Xinzhen Zhang (Tianjin)